16th माघ देखि कार्तिक 15th

दिनहरु कार्यालय समय कारोबार समय
आइतबार-बिहिबार 09:30 am to 5:30 pm 10:00 am to 5:00 pm
सुक्रबार 09:30 am to 3:30 pm 10:00 am to 2:30 pm

16th कार्तिक देखि माघ 15th

दिनहरु कार्यालय समय कारोबार समय
आइतबार-बिहिबार 09:30 am to 4:30pm 10:00 am to 3:30 pm
सुक्रबार 09:30 am to 3:00 pm 10:00 am to 2:00 pm